Privacy verklaring

Privacy verklaring Iedereen Gewoon Anders

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Iedereen Gewoon Anders volgens de eisen van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven.

Voldoen aan privacywetgeving

Iedereen Gewoon Anders is een organisatie die valt onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt. Zo hebben wij een functionaris

gegevensbescherming aangesteld en houden wij in een zogeheten ‘Verwerkingsregister’ bij welke soorten gegevens wij op welke manier verwerken

 

Waarom verzamelen

Wij ontvangen en verzamelen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om u maatwerk te kunnen leveren, bijvoorbeeld gegevens van de zorgverlening en van de school. Naast gegevens over uw zorgverlening en school gaat het hier om gegevens waarmee wij kunnen vaststellen wie u bent zodat we u niet kunnen verwarren met andere personen.

Uw gegevens bewaren wij maximaal 15 jaar, gerekend vanaf het moment dat we uw zorgverlening beëindigen

 

Welke gegevens?

Voor het aanleggen van een zorgdossier verwerken wij de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer.

Daarnaast verzamelen wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de zorg die u nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om een indicatie voor zorgverlening die u heeft ontvangen van het zorgkantoor of uw gemeente of bij een eerdere zorgverlener om een zo goed mogelijk beeld te krijgen voor de juiste behandeling. Ook het maken van een zorgplan en de evaluaties, verslag van de gesprekken die wij met u voeren worden onderdeel van het dossier.

Wanneer het nodig is om gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld uw eerdere zorgverlener zullen ook deze gegevens met uw toestemming onderdeel worden van het dossier.

 

Bescherming gegevens

Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast.

Deze beveiliging houdt onder andere in dat:

  • wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
  • papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen toegang toe hebben;
  • wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegevens.

 

Alle medewerkers van Iedereen Gewoon Anders zijn op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bij indiensttreding tekenen zij als onderdeel van de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Ook van ingehuurde krachten en onze leveranciers die te maken krijgen met uw persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iedereengewoonanders.nl of via het klachtenformulier op onze website www.kinderengewoonanders.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

 

Melden van datalekken

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. Er is sprake van een datalek als er inbreuk is op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 32 van de AVG.

Voor de omgang met datalekken heeft Iedereen Gewoon Anders een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

Inzien van gegevens

U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met uw vaste zorgverlener zoeken wij hiervoor dan een passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in uw gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen. Wij kunnen het dossier alleen op locatie laten inzien nadat wij ons vergewist hebben van uw identiteit. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

 

Wijzigen van gegevens

U kunt op elk moment gedurende uw zorgverlening of na beëindiging van uw zorgverlening het verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u verhuisd bent. U kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage van één van uw zorgverleners na afloop aan te laten passen. U kunt wel altijd vragen om uw commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

 

Meenemen van gegevens

Wanneer u gegevens hebt aangeleverd aan ons als zorgverlener, hebt u altijd het recht om deze gegevens ook weer te delen met andere partijen. In het geval het gaat om gegevens die elektronisch bij Iedereen Gewoon Anders zijn opgeslagen zullen wij verplicht zijn u deze gegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen. Dit doen wij in een format wat voor u bruikbaar is en zodat u ook goed in staat bent om de gegevens te delen.

 

Vernietigen van gegevens

U kunt ons verzoeken om na beëindiging van de zorgverlening uw dossier of delen daarvan te vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Gegevens over de declaratie van uw zorgverlening moeten wij bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bewaren. Ook wanneer het duidelijk is dat andere personen een groot belang hebben bij het behouden van de gegevens en dat belang zwaarder weegt dan uw belang bij vernietiging van de gegevens mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover zullen wij altijd met u in gesprek gaan om te kijken naar passende oplossingen.

 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Binnen Iedereen Gewoon Anders wordt de Meldcode Kindermishandeling en huislijk geweld nageleefd. In deze meldcode is opgenomen hoe er gehandeld moet worden bij (een vermoede van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. In de meldcode is een duidelijk stappenplan opgenomen waarin beschreven staat welke stappen er ondernomen moeten worden bij een vermoede van mishandeling

Wij werken graag met u aan een veilige samenwerking voor u, voor uw kind en voor ons.

Bezwaren

Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht indienen bij onze functionaris gegevensbescherming/vertrouwenspersoon dan wel de externe geschilleninstantie.